പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് :സർവീസ് ചാർജ് ഒഴിവാക്കി


തിരുവനന്തപുരം:അക്ഷയ വഴിയോ സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ വെബ് സൈറ്റ് വഴിയോ റേഷൻ കാർഡ് സംബന്ധമായ online അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിലേക്ക് online payment മുഖേന    ഈടാക്കിയിരുന്ന Service Charge (Rs. 50/- per card) ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു.


Post a Comment

Previous Post Next Post