കോഴിക്കോട് - തിരുവനന്തപുരം ലോഫ്ലോർ എസി സർവീസുകളുടെ സമയക്രമം


കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് - തിരുവനന്തപുരം  ലോ ഫ്ലോർ എസി  സർവീസുകളുടെ സമയക്രമങ്ങൾ


⏹️ സമയവിവരം ⏹️

12:36AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

02:36AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

04:06AM - തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി

04:35AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

06:05AM - തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി

06:36AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി
08:05AM - തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി

08:35AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

10:05AM - തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി

10:36AM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

12:05PM - തൃശൂർ എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി

12:35PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

02:05PM - തൃശൂർ  എറണാകുളം ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി


02:36PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

04:35PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

06:36PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

08:35PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

10:36PM - തൃശൂർ മുവാറ്റുപുഴ കോട്ടയം കൊട്ടാരക്കര വഴി

www.online.keralartc.com എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നോ 'ENTE KSRTC ' അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്നോ  മുൻകൂട്ടി സീറ്റുകൾ റിസേർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്....

FOR MORE DETAILS:
KSRTC KOZHIKODE: 0495 2723796

Post a Comment

Previous Post Next Post